معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : بتول   مهرگان

پست الکترونیکی : Mehregan@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال

سوابق اجرایی

مدیر گروه معارف اسلامی

عضو شورای فرهنگیعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 20

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/07/01

بتول مهرگان

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^